General Information:

Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale (AMDM) este o autoritate administrativă, abilitată cu competenţe de reglementare şi supraveghere în domeniul medicamentului, activităţii farmaceutice şi dispozitivelor medicale.

AMDM are statut de persoană juridică de drept public, dispune de ştampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova, de bilanţ propriu, de conturi trezoreriale, de mijloace financiare şi materiale, și alte atribute indispensabile bunei funcționalități a instituției.

AMDM îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, legile şi hotărârile Parlamentului, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţele, hotărârile şi dispoziţiile Guvernului, cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, fiind subordonată Guvernului Republicii Moldova.

Director General AMDM - Dragoș GUȚU

Director general adjunct – Lina GUDIMA

 

 1. Organizează şi coordonează procesul de expertiză şi autorizare a medicamentelor, aplică şi dezvoltă sistemul de farmacovigilenţă, avizează şi supraveghează desfăşurarea studiilor clinice; monitorizează utilizarea raţională a medicamentelor.

 2. Supraveghează calitatea medicamentelor autohtone şi de import şi efectuează expertiza documentaţiei analitico-normative, care este prezentată cu scop de înregistrare a medicamentelor în Republica Moldova.

 3. Verifică şi monitorizează activitatea farmaceutică desfăşurată în cadrul întreprinderilor şi instituţiilor farmaceutice; verifică implementarea şi respectarea regulelor GMP, GDP şi GPP.

 4. Aplică proceduri de supraveghere a medicamentelor şi dispozitivelor medicale plasate pe piaţa farmaceutică a Republicii Moldova, inclusiv prin autorizarea importului acestora.

 5. Oferă asistenţă informaţională şi metodico-organizatorică întreprinderilor şi instituţiilor farmaceutice şi agenţilor economici.

 6. Evaluează setul de documente depus pentru înregistrarea preţului de producător la medicamente şi administrează Catalogul naţional de preţuri, conform Legii nr. 71-XV din 22 martie 2007 cu privire la registre.

 

 1.  În domeniul autorizării medicamentelor: organizează şi monitorizează expertiza, omologarea şi înregistrarea medicamentelor; perfectează, aprobă şi eliberează solicitanţilor certificate de înregistrare a medicamentelor; decide asupra suspendării sau retragerii certificatului de înregistrare a medicamentelor, conform procedurii stabilite de Legea nr. 235-XVI din 20 iulie 2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător.
 2. În domeniul evaluării, expertizei, supravegherii calităţii medicamentelor: efectuează controlul calităţii medicamentelor autohtone şi de import; aplică măsuri pentru prevenirea punerii pe piaţa farmaceutică a medicamentelor nesupuse controlului calităţii, a celor contrafăcute sau/şi importate în mod ilegal, cu deficienţe de calitate, cu termen de valabilitate expirat; organizează, supraveghează şi/sau efectuează nimicirea inofensivă a medicamentelor cu termen de valabilitate expirat şi cu deficienţe de calitate.

 3. În domeniul farmacovigilenţei: înregistrează, sistematizează şi gestionează cazurile de reacţii adverse medicamentoase, precum şi cazurile privind eficacitatea medicamentelor raportate de personalul din sistemul de sănătate şi de pacienţi; transmite în format electronic informaţia privind reacţiile adverse înregistrate în Republica Moldova spre baza de date a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS); colectează şi evaluează datele privind erorile de medicaţie, utilizare neraţională sau abuzul de medicamente.

 4. În domeniul studiului clinic: evaluează dosarele şi avizează efectuarea studiilor clinice în Republica Moldova; monitorizează desfăşurarea studiilor clinice în Republica Moldova în conformitate cu reglementările naţionale şi internaţionale; inspectează activitatea bazelor clinice abilitate pentru desfăşurarea studiilor clinice.

 5. În domeniul supravegherii şi controlului activităţii farmaceutice: organizează şi realizează controlul planificat şi inopinat al activităţii întreprinderilor şi instituţiilor farmaceutice, exercită funcţia de control la etapele de recepţie, evidenţă, păstrare şi livrare a medicamentelor şi verifică respectarea cerinţelor tehnice faţă de încăperile şi obiectivele în care se păstrează acestea; aplică măsuri de prevenire a prezenţei pe piaţa farmaceutică a medicamentelor nesupuse evaluării calităţii, fără documente de origine, cu termen de valabilitate expirat etc.

 6. În domeniul coordonării importului cu medicamente şi asistenţei farmaceutice: autorizează şi monitorizează importul de medicamente şi dispozitive medicale; precum şi importul mostrelor de medicamente, materiei prime medicamentoase, materialelor, articolelor, ambalajului primar şi secundar şi altele utilizate la prepararea şi producerea medicamentelor în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

 7. În domeniul activităţii informaţionale şi metodico-organizatorice: elaborează şi editează ghiduri, culegeri şi alte materiale în domeniul medicamentului şi activităţii farmaceutice; informează specialiştii din sistemul de sănătate despre medicamente; efectuează expertiza-avizarea materialelor publicitare şi promoţionale pentru medicamente, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 8. În domeniul tehnologiilor informaţionale: asigură perfecţionarea şi dezvoltarea Sistemului Informaţional Automatizat „Nomenclatorul de stat al medicamentelor” (SIA „NSM”); elaborează şi implementează prestarea serviciilor electronice pentru realizarea programului e-Guvernare.

 

 

 1. Remunerarea muncii personalului Agenţiei Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) se efectuează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

 2. AMDM respectă normele contabilității în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007.

 3. Controlul asupra activităţii economico-financiare se efectuează în corespundere cu legislaţia

 4. Nomenclatorul şi tarifele la serviciile cu plată prestate de Agenţie se aprobă de Guvern. 

 5. Sursele de formare a patrimoniului Agenţiei sunt:

  • patrimoniul statului transmis Agenţiei în gestiune economică;

  • mijloacele financiare obţinute în urma prestărilor de servicii contra plată;

  • alte surse, conform legislației în vigoare.

Activitatea economico-financiară a AMDM este reglementată de Hotărârea Guvernului nr. 71 din 23 ianuarie 2013 cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii si efectivului-limita ale Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale

Bugetul AMDM este format din veniturile colectate de la prestarea serviciilor contra plată.

Lista tarifelor stabilite pentru serviciile prestate de către Agenție şi normele legale de reglementare a modalității de calcul a tarifelor sunt aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 348 din 26 mai 2014 Cu privire la tarifele pentru serviciile prestate de către Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, care vizează nomenclatorul și serviciile prestate, metodologia de stabilire a tarifelor și normele legale de reglementare.

Mijloacele financiare acumulate în urma prestării serviciilor contra plată ale AMDM sunt destinate pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere a instituţiei (servicii comunale, procurarea activelor materiale şi a mijloacelor fixe, procurarea utilajului de laborator al controlului calităţii medicamentelor, retribuirea muncii atât a colaboratorilor Agenţiei cât şi a experţilor implicaţi în procesul de expertiză a dosarelor farmacologice, preclinice, toxicologice şi farmaceutice, reparaţii curente ale utilajului şi încăperilor, procurarea medicamenetlor şi consumabilelor pentru laborator etc).

Bugetul Agenției Medicamemntului și Dispozitivelor Medicale se elaborează și se aprobă anual, în strictă conformitate cu actele normative în vigoare, asigurând administrarea eficientă și transparentă a mijloacelor financiare publice. 

 

2023

Persoanele admise la concurs pentru ocuparea funcției vacante de:

Specialist principal, Serviciul relații internaționale, reglementare și strategii:

 
   În urma revizuirii dosarelor participanților, au fost admiși la proba scrisă următorii candidați: 

1. Ana Pînzaru.

2. Șerban Petru.

3. Pascal Elena.

   

Proba scrisă va avea loc în data de 06.11.2023, la ora 11:00, în cadrul sediului Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, situat în mun. Chișinău, str. Korolenko 2/1.

 

Poziție disponibilă: Specialist principal, Serviciul managementul calității

Cerințe:

 1. Elaborarea planului anual de management al calității.
 2. Asigurarea implementării strategiilor și obiectivelor referitoare la management al calității cu cerințele specifice.
 3. Menținerea, aplicarea și îmbunătățirea continuă a eficacității sistemului de management și calității în cadrul Laboratorului pentru Controlul Calității Medicamentelor.
 4. Menţinerea şi îmbunătăţirea sistemului de management al calităţii în cadrul AMDM, prin efectuarea periodică a activității de audit intern.

Persoanele interesate sunt rugate să transmită CV-ul la adresa sru@amdm.gov.md sau să contacteze numărul de telefon: 060831750 - Maria.

Vă rugăm să rețineți că doar candidații selectați vor fi contactați pentru o evaluare suplimentară. Agenția promovează principiul egalității de șanse în ocuparea posturilor.

 

Poziție disponibilă: Personal de curățenie

Cerințe:

 1. Efectuarea zilnică a curățeniei generale umede în toate birourile, coridoarele, toaletele etc.
 2. Aspirarea prafului. Ștergerea prafului de pe mobilier, flori, calorifere, pervazuri etc.
 3. Măturarea spațiilor care nu sunt aspirate.
 4. Spălarea geamurilor, ușilor, mobilei, faianței, parchetului, gresiei.
 5. Dezinfectarea grupurilor sanitare zilnic (WC-uri, chiuvete, faianță, gresie).
 6. Dezinfectarea mobilierului săptămânal.
 7. Îngrijirea plantelor de interior din săli și holuri.
 8. Îndeplinirea altor activități auxiliare în cadrul Agenției.

Persoanele interesate sunt rugate să transmită CV-ul la adresa sru@amdm.gov.md sau să contacteze numărul de telefon: 060831750 - Maria.

Vă rugăm să rețineți că doar candidații selectați vor fi contactați pentru o evaluare suplimentară. Agenția promovează principiul egalității de șanse în ocuparea posturilor.

Anunț cu privire la ocuparea funcției publice vacante:Șef, Serviciul managementul calității

 
   În urma revizuirii dosarelor participanților, au fost admiși la proba scrisă următoarii candidați: 
   1. Ciumacenco Valentin. 
   2. Orleoglo Ana.
   
   Proba scrisă va avea loc în data de 23.03.2023 (joi), ora: 9:00, la sediul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, str. Korolenko 2/1, în sala de ședințe a Blocului A. 

Cu privire la organizarea concursului pentru suplinirea funcției  vacante:Șef serviciu, Serviciul managementul calității

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

 

Elaborarea planului anual al managementul calității precum și coordonarea activităților de elaborae a documentelor sistemului de management al calității, respectiv manualul calității, procedurile operaționale, și asigurarea implementării și menținerii conformității sistemului de management al calității cu cerințele specifice.

 

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 

 1. Organizarea activităţii Serviciului.
 2. Elaborarea planului anual de management al calității.
 3. Asigurarea implementării strategiilor și obiectivelor referitoare la management al calității cu cerințele specifice.
 4. Menținerea, aplicarea și îmbunătățirea continuă a eficacității sistemului de management și calității în cadrul Laboratorului pentru Controlul Calității Medicamentelor.
 5. Menţinerea şi îmbunătăţirea sistemului de management al calităţii în cadrul AMDM, prin efectuarea periodică a activității de audit intern.

 

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

 

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

 

Studii superioare, licență, master sau echivalente, în domeniul juridic, economic sau aferent funcției.

Cel puțin 1 an experiență profesională în domeniu.

- cunoașerea legislației în domeniul serviciului public,

- cunoștinţe în domeniul sistemului de management al calității ISO 9001, ISO/CEI 17025:2018;

- cunoașterea limbii engleze (nivel avansat);

 -  cunoștințe de operare la calculator: Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet Explorer

 

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Salariul pe funcție

Conform legislației

 

Bibliografia concursului

 • Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public,
 • Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public,
 • Legea nr. 1409 din  17.12.1997 cu privire la medicamente,
 • Legea nr. 1456 din 25.05.1993 cu privire la activitatea farmaceutică,
 • Legea nr. 102 din  09.06.2017 cu privire la dispozitivele medicale,
 • Hotărîrea Guvernului nr. 71 din 23.01.2013 cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii și efectivului-limită al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale.
 • Cunoștințe a prevederilor SMC ISO 9001 „Sisteme de management al calității. Cerințe” și altor standard relevante din seria ISO.

 

 

Cu privire la organizarea concursului pentru suplinirea funcției  vacante:Specialist principal, Serviciul relații internaționale, reglementare și strategii

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

 

 

Elaborarea strategiei de internaționalizare a Agenției și asigurarea implementării acesteia, precum și asigurarea managementului efectiv al activităţii serviciului pentru realizarea prerogativelor Agenției în domeniul medicamentului, activității farmaceutice, dispozitivelor medicale și substanțelor stupefiante, psihotrope și a precursorilor în vederea asigurării colaborării instituționale  pe plan internațional, și asistenței subdiviziunilor structurale ale Agenției.

 

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 

 

 1. Asigurarea managementului efectiv al activității serviciului.
 2. Coordonarea activităților internaționale prin elaborarea, actualizarea și implementarea acordurilor de colaborare, promovarea calității şi eficienţei în gestionarea acestora, având ca scop creșterea gradului de internaționalizare.
 3. Coordonarea activității subdiviziunilor Agenției în materie de elaborare, revizuire și promovare a cadrului legislativ – normativ în domeniul medicamentului, activității farmaceutice, dispozitivelor medicale și substanțelor stupefiante, psihotrope și a precursorilor.
 4. Coordonarea în vederea elaborării și revizuirii periodice a strategiilor de dezvoltare instituțională.
 5. Colaborarea cu organismele internaționale și reprezentanțele lor în probleme ce țin de reglementare în domeniul medicamentului, activității farmaceutice, dispozitivelor medicale și substanțelor stupefiante, psihotrope și a precursorilor.
 6. Monitorizarea activităţii Serviciului.
 7. Menţinerea şi îmbunătăţirea sistemului de management al calităţii.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

 

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

 

Studii: Superioare de licenţă, master sau echivalente în domeniul relațiilor internaționale, știinte politice, știinte ale comunicării sau jurnalism.

Cunoașterea avansată a limbii engleze.

 

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Salariul pe funcție

Conform legislației

Bibliografia concursului

 • Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public,
 • Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public,
 • Legea nr. 1409 din  17.12.1997 cu privire la medicamente,
 • Legea nr. 1456 din 25.05.1993 cu privire la activitatea farmaceutică,
 • Legea nr. 102 din  09.06.2017 cu privire la dispozitivele medicale,
 • Hotărîrea Guvernului nr. 71 din 23.01.2013 cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii și efectivului-limită al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale.
 • Cunoștințe a prevederilor SMC ISO 9001 „Sisteme de management al calității. Cerințe” și altor standard relevante din seria ISO.

 

 

 

2022

Anunț:

Cu privire la organizarea concursului pentru suplinirea funcției  vacante: Specialist principal, Secția economico-financiară(link).

Scopul general al funcției: Elaborarea bugetului Agenției, devizului de venituri și cheltuieli anual, precum și asigurarea privind elaborarea proiectelor de hotărîre de guvern privind metodologia de calcul și aprobare a tarifelor Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, la fel, calcularea și achitarea la timp a salariilor, indemnizațiilor pentru pierderea temporară a capacității de muncă, concediilor anuale ale angajaților Agenției, etc.

 

Sarcinile de  bază ale funcției:

1. Elaborarea, întocmirea și analiza bugetului Agenției , devizului de venituri și cheltuieli anual.

2. Evidența cheltuielilor de personal prin calcularea și achitarea la timp a salariilor, îndemnizațiilor pentru pierderea temporară a capacității de muncă, concediilor anuale a angajaților Agenției, etc.

3. Elaborarea și prezentarea rapoartelor aferente retribuirii muncii salariaților pentru CNAS, CNAM, IFS mun. Chișinău, rapoartelor statistice, precum și certificatelor și adeverințelor de salariu. 

4.Evidența veniturilor Agenției aferente mijloacelor colectate și facturarea serviciilor prestate de către Agenție. 

5.Întocmirea notelor și registrelor contabile.

 

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

- Studii superioare de licență, master sau echivalente în domeniul economiei/ evidenței contabile.

- 2 ani de experiență profesională în domeniu.

- Cunoașerea legislației în domeniul finanțelor și evidenței contabile;

- Cunoașterea unei limbi de circulație internațională (nivel B2);
- Abilități de utilizare a calculatorului.

Documente ce urmează a fi prezentate:

Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.

Copia buletinului de identitate
Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.

Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare

Documente ce atestă experiența profesională Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.

 

Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 

Perioada de angajare: nedeterminată.

 

Oferim: 

 

1. Angajare oficială, pachet social;

2. Grafic de lucru: luni-vineri, 7:30–16:30 sau 8:30-17:00;

3. Perspective de carieră;

4. Birou de lucru bine dotat;

5. Colegi profesioniști și binedispuși.

 

Rugăm persoanele interesate să expedieze CV-ul pe adresa electronică: sru@amdm.gov.md

Persoanele admise la Concurs pentru ocuparea funcției vacante de: Specialist principal, Secţia economico-financiară:

1. Valentina Talmaci.

2. Cristina Cozma.

 

 

Proba scrisă va avea loc în data de 23.11.2022, la ora 11:00, în cadrul sediului Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, situat în mun. Chișinău, str. Korolenko 2/1.

 

Cu privire la organizarea concursului pentru suplinirea funcției  vacante: Secretar(ă) administrativ superior(Ghișeul Electronic), Secția managementul documentelor

 

Scopul general al funcției: Recepționarea/ eliberarea documentelor/ dosarelor ce țin de activitatea structurilor interne ale Agenției, asigurarea activității continue a Ghișeului unic al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, precum și recepționarea documentației parvenite în cadrul Agenției.

 

Sarcinile de  bază ale funcției:

1. Aplicarea Regulamentului Secţiei managementul documentelor întru asigurarea activității Ghișeului Unic.

2. Respectarea cerințelor și aplicarea etapelor procedurale în cazul circuitului documentelor de intrare şi ieșire prin intermediul Ghișeului Unic întru asigurarea unui circuit corect, eficient, operativ și legal al tuturor documentelor.

3. Menținerea sistemului de management al calității. 

 

Experiență: Experiența nu este obligatorie, dar constituie un avantaj.

 

Perioada de angajare: nedeterminată.

 

Oferim: 

 

1. Angajare oficială, pachet social;

2. Grafic de lucru: luni-vineri, 7:30–16:30 sau 8:30-17:00;

3. Perspective de carieră;

4. Birou de lucru bine dotat;

5. Colegi profesioniști și binedispuși.

 

Rugăm persoanele interesate să expedieze CV-ul pe adresa electronică: sru@amdm.gov.md

 

 

 

 

Cu privire la organizarea concursului pentru suplinirea funcției publice vacante: Specialist principal, Secţia autorizare activitate farmaceutică GMP (Good Manufacturing Practice), GDP (Good Distribution Practice) şi GPP (Good Pharmaceutical Practice).(link)

 
Persoanele admise la concurs pentru ocuparea funcției vacante de: Specialist principal, Secţia autorizare activitate farmaceutică GMP (Good Manufacturing Practice), GDP (Good Distribution Practice) şi GPP (Good Pharmaceutical Practice):
1. Anastasia Babileva.
2. Stela Pascari.

 

Proba scrisă va avea loc în data de 15.07.2022, la ora 09:30, în cadrul sediului Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, situat în mun. Chișinău, str. Korolenko 2/1.

 

 

 

Cu privire la organizarea concursului pentru suplinirea funcției publice vacante:FARMACIST

FARMACIST

Cerinţe faţă de candidaţi:
- Studii superioare farmaceutice

- cunoaşterea limbii române, ruse

- cunoaşterea unei limbi străine: engleza, franceza
- cunostinte PC: MS Office; Excel Power Point

- cunoașterea legislației în domeniul farmaceutic

- va constitui un avantaj:

- Experienta intr-o pozitie similară intr-o companie similara minimum 2 ani;

- Cunoștințe de bază și experiență practică în efectuarea analizelor: IR, UV, CSS, HPLC, GC, titrări volumetrice și potențiometrice

- cunoașterea metodelor de statistică matematică, cunoașterea elementelor de bază a farmacopeii europene. Cunoașterea cerințelor ICH.

- Responsabilitate, organizare, abilități de comunicare, tendință de învățare, acuratețe.


- abilităţi de analiză, planificare şi organizare, abilităţi bune de ascultare şi comunicare;
- disponibilitate de a acumula cunoştinţe noi şi a învăţa rapid.

Responsabilități: Efectuarea încercărilor fizico-chimice de laborator; Elaborarea/actualizarea procedurilor interne ale sistemului de management al calității conform ISO:17025:2018. Mentinerea registrelor de lucru. Pregatirea echipamentelor de laborator pentru analize.

Compania oferă:

 • Contract de muncă şi pachet social complet;

 • Pregătire profesională continuă din contul companiei;

 • Creştere profesională;

 • Un mediu de lucru modern.

 

2021

Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale anunţă lista candidaţilor care au susţinut proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de: Specialist principal, Serviciul juridic:


1. Maria Sorici.

Interviul va avea loc în data de: 16 septembrie 2021, ora: 10:00, în incinta Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale.

Anunț cu privire la organizarea concursului pentru suplinirea funcției publice vacante: Specialist principal, Serviciul juridic: 

http://cariere.gov.md/ro/job/Specialist%20principal/15495

Anunț cu privire la organizarea concursului pentru suplinirea funcției publice vacante: Specialist principal, Serviciul managementul calității: 

https://cariere.gov.md/ro/job/specialist-principal/15193 

Anunț cu privire la organizarea concursului pentru suplinirea funcției publice vacante: Specialist principal, Secţia autorizare activitate farmaceutică GMP (Good Manufacturing Practice), GDP (Good Distribution Practice) şi GPP (Good Pharmaceutical Practice):

https://cariere.gov.md/ro/job/specialist-principal/15194

Anunț cu privire la organizarea concursului pentru suplinirea funcției publice vacante: Șef serviciu, Serviciul autorizare import-export:

https://cariere.gov.md/ro/job/%C8%98ef%20Serviciu/15348

Anunț cu privire la organizarea concursului pentru suplinirea funcților publice vacante: 
Șef serviciu, Serviciul autorizare import-export ( https://cariere.gov.md/ro/job/%C8%98ef%20Serviciu/15822 ),

 

Specialist principal,  Serviciul autorizare import-export ( https://cariere.gov.md/ro/job/Specialist%20principal/15823).

 Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale anunță lista candidaților care au fost admiși la proba scrisă privind ocuparea funcțiilor publice vacante de:

 a) Șef, Serviciul autorizare import - export.
   1. Lilia Vîlcu.
   2. Nadejda Caraman. 
 
b) Specialist principal, Serviciul juridic.
   1. Dumitru Ciorbă.
   2. Olga Patîca.
 Proba scrisă va avea loc pe data de 19.10.2021 (marți), ora: 10:00, în cadrul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, mun. Chișinău, str. Korolenko 2/1.
 
 
Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale anunță rezultatele desfășurării probei scrise a concursului privind ocuparea funcțiilor publice vacante de:
    a) Șef, Serviciul autorizare import - export.
    b) Specialist principal, Serviciul juridic.

   Lista candidaților admiși la proba interviu pentru ocuparea funcției publice vacante de Șef, Serviciul autorizare import-export sunt:
   1. Caraman Nadejda.

   Pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal, Serviciul juridic, nu a fost admis nici un candidat.

   Interviul se va desfășura în data de 26.10.2021 (marți), ora: 13:00, în cadrul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, mun. Chișinău, str. Korolenko 2/1.
 
Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale anunță lista candidaților care au fost admiși la proba scrisă privind ocuparea funcțiilor publice vacante de: Șef, Serviciul autorizare import - export.
1. Croitor Veronica.
2. Boboc Ana.
3. Lungu Natalia.

Proba scrisă va avea loc pe data de 22.11.2021 (luni), ora: 14:00, în cadrul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, mun. Chișinău, str. Korolenko 2/1.