CODUL DE ETICĂ ȘI CONDUITĂ PROFESIONALĂ

News

CODUL DE ETICĂ ȘI CONDUITĂ PROFESIONALĂ
a angajatului Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale

CAPITOLUL 1
ROLUL CODULUI DE ETICĂ ŞI CONDUITĂ PROFESIONALĂ

Art. 1 Prezentul Cod de etică şi conduită profesională, denumit în continuare “Cod”, stabileşte principii şi reguli morale şi profesionale la care aderă toţi demnitarii, funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Agenției Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, denumiţi în continuare “personalul”, precum şi colaboratorii instituţiei.
Art. 2 Rolul Codului este să ghideze comportamentul moral şi profesional al personalului şi colaboratorilor Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, denumită în continuare “Agenție”, atât în timpul activităţii profesionale, cât şi în afara acesteia (în măsura în care afectează imaginea instituţiei). 
Obiectivul Codului este să contribuie la crearea unei culturi organizaţionale a integrităţii la nivelul Agenției şi a unui climat etic care să determine personalul şi colaboratorii să acţioneze cu încredere reciprocă şi profesionalism în interesul cetăţeanului.
Art. 3 Codul de etică şi conduită profesională pune accent pe formarea şi dezvoltarea discernământului moral al personalului şi colaboratorilor Agenției în concordanţă cu valorile şi principiile organizaţionale, şi nu pe o respectare mecanică a normelor de conduită conţinute de acesta.

CAPITOLUL 2
VALORI ŞI PRINCIPII

Art. 4 Prezentul Cod are drept fundament patru valori - responsabilitate, profesionalism, integritate şi transparenţă - şi patru principii corespondente, care trebuie să guverneze comportamentul etic şi profesional al personalului şi colaboratorilor Agenției. 
Principiile care corespund celor patru valori sunt:
(a)  Principiul responsabilităţii
Personalul şi colaboratorii Agenției trebuie să se asigure că prin modul în care îndeplinesc atribuţiile de serviciu sau desfăşoară orice altă activitate profesională colaterală respectă interesul public, interesele legitime şi drepturile cetăţenilor şi nu afectează demnitatea şi integritatea acestora.
(b)  Principiul profesionalismului
Toate atribuţiile de serviciu care revin personalului şi colaboratorilor Agenției trebuie îndeplinite cu maximum de eficienţă şi eficacitate, conform competenţelor deţinute şi în cunoştinţă de cauză în ceea ce priveşte reglementările legale.
(c)  Principiul integrităţii
În orice situaţie, personalul şi colaboratorii Agenției trebuie să adopte un comportament bazat pe respect, imparţialitate, obiectivitate, onestitate, egalitate de şanse şi nediscriminare, deschidere şi diligenţă faţă de cetăţean şi fără ingerinţe care să afecteze interesul public, interesele legitime şi drepturile cetăţenilor ori prestigiul instituţional.
(d) Principiul transparenţei
Personalul şi colaboratorii Agenției trebuie să promoveze guvernarea deschisă către cetăţean, să asigure accesul neîngrădit la informaţiile de interes public, dar în acelaşi timp să protejeze informaţiile care nu sunt publice de care sunt responsabili ori de care au luat cunoştinţă.

CAPITOLUL 3
RESPONSABILITATEA

Respectul faţă de interesul public
Art. 5 În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, personalul şi colaboratorii Agenției au responsabilitatea morală fundamentală de a respecta interesul public, de a lua deciziile şi de a întreprinde acele acţiuni, care asigură un impact pozitiv asupra societăţii în ansamblul ei şi indivizilor care o compun, în mod particular, sau care fac ca impactul negativ asupra acestora să fie cât mai mic cu putinţă.
Respectul faţă de cetăţean
Art. 6 Personalul şi colaboratorii Agenției au responsabilitatea de a respecta interesele legitime şi drepturile cetăţeanului. Aceasta responsabilitate nu se limitează la oferirea unor servicii publice, ci priveşte şi efectele pe care le pot avea aceste servicii asupra cetăţeanului.
Respectul faţă de instituţie
Art. 7 Personalul şi colaboratorii Agenției au obligaţia de a îndeplini atribuţiile de serviciu cu maximum de eficienţă şi eficacitate şi de a utiliza în mod judicios resursele instituţiei şi în scopul pentru care au fost alocate.
Art. 8 Responsabilitatea personalului şi colaboratorilor Agenției este de a contribui la îmbunătăţirea permanentă a performanţei instituţiei din care fac parte sau colaborează.
Art. 9 Personalul Agenției trebuie să se asigure ca prin acțiunile și opiniile sale nu aduce atingere prestigiului profesional al colegilor sau prestigiului Agenției.
Art. 10 Personalul Agenției are, de asemenea, responsabilitatea față de promovarea valorilor etice incluse în acest Cod și asupra promovării și menținerii unei culturi organizaționale bazate pe aceste valori.  
Respectul față de ordinea constituțională și stat 
Art. 11 Personalul Agenției trebuie să își exercite atribuțiile cu maximă responsabilitate, având în vedere că, prin natura lor, aceste atribuții trebuie să consolideze ordinea constituțională și autoritatea statului. Orice acțiune și atitudine contrară acestui spirit descalifică persoanele pentru a deține aceste atribuții și funcții. 

CAPITOLUL 4
PROFESIONALISMUL

Art. 12 Personalul şi colaboratorii Agenției sunt responsabili şi răspunzători din punct de vedere profesional pentru modul în care îşi desfăşoară atribuţiile de serviciu şi le revine sarcina de a se asigura că respectă principiile de legalitate, eficienţă şi eficacitate în îndeplinirea lor.
Art. 13 Personalul Agenției trebuie să fie informat şi să cunoască legislaţia din domeniul atribuţiilor pe care le exercită, să se informeze şi să solicite informaţii despre cele mai bune practici în domeniul în care îşi exercită atribuţiile.
Art. 14 Atunci, când managementul instituţiei ori un terţ (persoană fizică sau juridică) solicită servicii care exced atribuţiilor de serviciu şi competenţelor personalului şi colaboratorilor Agenției, aceştia din urmă au obligaţia de a face cunoscută limitarea profesională.
Art. 15 Personalul de conducere al Agenției are obligaţia de a se asigura că funcţionarii publici, personalul contractual şi colaboratorii instituţiei aflaţi în subordine au competenţele, condiţiile şi resursele necesare unei bune îndepliniri a sarcinilor de serviciu, că sunt protejaţi în faţa unor abuzuri la nivel instituţional şi că respectă prevederile prezentului Cod de etică şi conduită profesională, în conformitate cu legislaţia în vigoare aplicabilă şi cu principiile managementului responsabil.
Art. 16 Personalul şi colaboratorii Agenției sunt datori să respecte atât prevederile prezentului Cod de etică şi conduită profesională, alături de toate celelalte norme, politici şi proceduri instituţionale, cât şi prevederile legale şi profesionale aplicabile domeniului în care îşi exercită atribuţiile de serviciu.
Art. 17 (1) Libertatea de exprimare şi dreptul la imagine proprie sunt garantate prin Constituţie, iar angajaţii şi colaboratorii Agenției au obligaţia de a se asigura că opiniile proprii exprimate în public sau în privat nu prejudiciază imaginea şi credibilitatea Agenției, precum și demnitatea şi reputaţia unei persoane, indiferent de statutul acesteia. 
(2) Personalul Agenției are garantată libertatea de exprimare şi dreptul la opinie în formularea unei poziţii profesionale, însă, exprimarea unui punct de vedere în numele instituţiei sau despre activitatea acesteia, în scris sau verbal, fără existenţa unui mandat în acest sens sau în contradicţie totală cu politica instituţiei pe acel domeniu, nu reprezintă o situaţie de exercitare a libertăţii de exprimare. Personalul trebuie să se asigure că, atunci când exprimă un punct de vedere al instituţiei sau când este invitat în calitate de reprezentat al instituţiei, exprimă acele puncte de vedere asupra cărora în cadrul instituţiei s-a decis sau s-a întrunit un acord. 
Art. 18 Atunci, când se solicită puncte de vedere sau opinii avizate, personalul sau colaboratorii Agenției trebuie să formuleze aceste opinii exclusiv pe baza principiilor profesionale şi pe cele ale garantării unui act administrativ obiectiv, fără a fi influenţat de convingerile personale sau interesele grupurilor din care face parte.
Art. 19 Personalul, care reprezintă Agenţia în cadrul unor organizaţii internaţionale, instituţii de învăţământ, conferinţe, seminare şi alte activităţi cu caracter internaţional, are obligaţia să promoveze o imagine favorabilă Agenţiei. În cadrul acestor relaţii, personalului Agenţiei îi este interzis să exprime opinii personale privind aspecte naţionale sau dispute internaţionale, fiind obligat să respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat de conducerea Agenţiei. În deplasările externe, personalul Agenţiei este obligat să aibă o conduită corespunzătoare şi să respecte regulile de protocol şi legile ţării gazdă.

CAPITOLUL 5
INTEGRITATEA

Art. 20 În relaţia cu publicul, cu colegii din instituţie sau din cadrul altor organizaţii sau sfere profesionale, precum şi cu superiorii ierarhici, personalul Agenției trebuie să adopte o atitudine bazată pe respect – o atitudine imparţială, nediscriminatorie, deschisă şi diligentă.
Conflictele de interese
Art. 21 (1) Angajaţii Agenției au datoria legală, morală şi profesională de a se asigura că în timpul exercitării activităţii nu se află în conflict de interese sau într-o situaţie de incompatibilitate, așa cum sunt definite acestea în legislația actuală și în spiritul acestui Cod.
(2) În cazul în care intervine o situaţie de conflict de interese sau incompatibilitate, personalul şi colaboratorii Agenției trebuie să declare în scris, în termen de 3 zile, conducătorului entităţii publice despre conflictul de interese real apărut în cadrul activităţii sale profesionale, explicînd natura conflictului de interese şi cum acesta influenţează sau poate influența exercitarea imparţială şi obiectivă a atribuţiilor sale.
Conducătorul entităţii publice are, la rîndul său, obligaţia să soluţioneze conflictul de interese declarat în termen de cel mult 3 zile de la data aducerii la cunoştinţă, aplicînd opţiunile de soluţionare prevăzute de legislaţia specială, luînd în considerare interesele entităţii publice, interesul public şi interesele legitime ale agentului public, nivelul, tipul funcţiei deţinute de acesta, natura conflictului de interese, precum şi alţi factori.
Cadourile, atenţiile şi materialele cu caracter promoţional
Art. 22 Pentru a evita apariţia manifestărilor de corupţie în activitatea entităţilor publice, conducătorilor acestora şi agenţilor publici le este interzis să solicite sau să accepte cadouri (bunuri, servicii, favoruri, invitaţii sau orice alt avantaj), care le sînt destinate personal sau familiei lor, dacă oferirea sau acordarea lor este legată direct sau indirect de desfăşurarea activităţii lor profesionale.
Avertizarea de integritate
Art. 23 (1) Angajaţii Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale au obligaţia morală şi profesională, suplimentar celei legale, de a sesiza orice abatere de la procedurile, normele, politicile interne ale instituţiei, precum şi de la lege, de care iau cunoştinţă.
(2) În baza Legii integrităţii nr. 82 din 25.05.2017 şi în spiritul acestui Cod, se prezumă că avertizarea de integritate se bazează pe buna credinţă a avertizorului. 
Neutralitatea politică şi participarea la activităţi politice
Art. 24 Salariaţii Agenției au obligaţia de a se asigura că prin prezenţa lor într-un anumit context politic, prin opiniile publice pe care le exprimă şi prin activitatea pe care o desfăşoară nu se află intr-o situație de conflict de interese, real sau aparent, cu obligaţiile legale, morale şi profesionale pe care le au în calitatea lor de membri sau reprezentanţi ai instituţiei.
Art. 25 Funcţionarilor publici, personalului contractual din cadrul Agenției, le este interzis ca pe durata raportului de serviciu să participe la activităţi cu scopuri electorale, la activităţi de colectare de fonduri pentru partide politice, pentru organizaţii asimilate cu partidele politice sau cărora li se aplică acelaşi regim juridic ca şi partidelor politice.

CAPITOLUL 6
TRANSPARENŢA

Accesul liber la informaţiile de interes public
Art. 26 În conformitate cu legislaţia în vigoare, activitatea Agenției trebuie să fie transparentă şi accesibilă cetăţeanului, garantând o bună comunicare cu cetăţenii, cu societatea civilă şi cu mediul de afaceri.
Art. 27 În temeiul relațiilor de parteneriat dezvoltate cu societatea civilă, personalul şi colaboratorii Agenției furnizează reprezentanţilor acesteia informaţii referitoare la proiectele, programele şi alte documente de interes public, care au legătură cu activitatea instituţiei, în limita competentelor ce îi/le revin. 
Art. 28 Personalul Agenției potrivit atribuţiilor ce îi revin şi conform legislaţiei privind accesul la informaţii de interes public, este obligat:
-    să asigure informarea activă, corectă şi la timp a cetăţenilor asupra chestiunilor de interes public;
-    să asigure accesul liber la informaţiile de interes public în condițiile legii;
-    să respecte termenele prevăzute de lege privind furnizarea informaţiilor.

Protecţia datelor şi a informaţiilor
Art. 29 Personalul Agenției este obligat să respecte limitările impuse de lege privind accesul la informaţii, în scopul protejării informaţiilor confidenţiale, a secretului de stat sau de serviciu, a protejării vieţii private a persoanelor şi a securităţii naţionale.
Art. 30 Personalul Agenției are obligaţia să păstreze, in condițiile legii, confidenţialitatea deplină a datelor şi informaţiilor pe care le dețin sau la care au acces pe perioada desfășurării activității şi să nu le utilizeze abuziv sau în folos personal, sau să le facă cunoscute unui terț, inclusiv după încetarea activităţii care le conferă acces la aceste informaţii.
Art. 31 Culegerea, stocarea si utilizarea datelor cu caracter personal de către personalul şi colaboratorii Agenției se fac în condițiile legii şi vor fi limitate strict la ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor legale şi specifice instituţiei.

DISPOZIŢII FINALE

Art. 32 (1) Prezentul Cod de Etică şi Conduită Profesională completează Regulamentul intern al Agenției şi contractele pe care personalul şi colaboratorii le au cu instituţia.
(2) Codul intră în vigoare la data aprobării lui prin decizia directorului general.
(3) La angajare, personalul Agenției va lua act de prevederile Codului de Etică şi Conduită Profesională.
 

Noutați

30
apr
2021

Stimați cetățeni, dragi colegi,

12
apr
2021

Dat fiind interesul sporit ce se atestă în spaţiul public în ultimele zile faţă de informaţiile despre vaccinul CoronaVac, Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale (AMDM) vine cu următoare

24
mar
2021

Reprezentanți ai Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale în colaborare cu Ministerul Sănătății Muncii și Protecției Sociale și Agenția Națională pentru Sănătate Publică, Consiliul Audiov

Development and support SEMSEO

(c) 2015. Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale