Petiție

    Prin petiție, în sensul Codul administrativ al Republicii Moldova, nr. 116/2018, se înțelege orice cerere, sesizare sau propunere adresată unei autorități publice de către o persoană fizică sau juridică.

    Petiția poate fi depusă:

    1) Electronic, fiind expediată prin poșta electronică la adresa office@amdm.gov.md (petiția electronică cu semnătura electronică sau petiția semnată olograf expediată în format de fișier scanat PDF)

    2) La sediul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale - în lădița poștală amplasată la Serviciul Pază, intrarea principală a AMDM; Poșta recepționată din lădița poștală se preia o dată pe zi.

    3) Prin intermediul Oficiilor Poștale;

    Cerințele față de petiția în formă electronică:

    Potrivit art.75 alin. (1) din Codul administrativ nr.166/2018, petiția trebuie să conțină următoarele elemente:

    a) numele și prenumele sau denumirea petiționarului;

    b) domiciliul sau sediul petiționarului și adresa de poștă electronică dacă se solicită răspuns pe această cale;

    c) denumirea autorității publice;

    d) obiectul petiției și motivarea acesteia;

    e) semnătura petiționarului ori a reprezentantului său legal sau împuternicit, iar în cazul petiției transmise în formă electronică – semnătura electronică.

    Dacă petiţia nu corespunde cerinţelor prevăzute la art.75 alin. (1) lit.c)–e) din Codul administrativ, solicitantului i se indică asupra neajunsurilor şi i se acordă un termen rezonabil pentru înlăturarea lor. În cazul în care petiţionarul nu înlătură  neajunsurile în termenul acordat, petiţia nu se examinează. 

    Dacă petiția ține de competența altei autorități publice, originalul petiției se expediază autorității publice competente în termen de cinci zile lucrătoare de la data înregistrării petiției, fapt despre care petiționarul este  informat.                                                          

 
    Petiţiile anonime sau cele depuse fără indicarea adresei poştale sau electronice a petiţionarului nu se examinează.                                                  

 
    Dacă după expedierea răspunsului se depune o nouă petiţie de acelaşi petiţionar, cu acelaşi obiect, aceasta nu se examinează şi se conexează la dosarul iniţial.


    Petiţiile se examinează în termen de 30 de zile, iar din motive justificate legate de complexitatea obiectului procedurii administrative, termenul general poate fi prelungit cu cel mult 15 zile. Această prelungire are efect doar dacă este comunicată în
scris participanților la procedura administrativă în termen de 30 de zile, împreună cu motivele prelungirii.

    În mod excepţional, cînd în procedura administrativă se înregistrează cazuri de complexitate deosebită care necesită timp pentru prelucrarea documentelor, autoritatea publică poate stabili un termen mai mare pentru finalizarea procedurii  administrative, care nu va depăşi 90 de zile.

    Petiționarul, care nu a primit un răspuns în termenul stabilit de lege, poate verifica statutul petiției, apelând la numărul de telefon 022 884 301, Serviciul managementul documentelor. 

    IMPORTANT! Odată cu depunerea petiției se prezumă, ca persoanele fizice acceptă prelucrarea datelor cu caracter personal pentru întreaga procedură de examinare a petiției. 

    La examinarea petițiilor electronice, conform Legii nr.133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal, cu acceptul petiționarului, va fi asigurată confidențialitatea datelor personale.

    Pentru informații generale privind modul de depunere și examinare a petițiilor, vă recomandăm să consultați:

    a) Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018

    b) Legea nr. 91/2014 privind semnătura electronică și documentul electronic