Politica de securitate

„Politica de securitate”

privind prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de către

Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  PDF

Ce reprezintă datele cu caracter personal?

„Date cu caracter personal” reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”).

O persoană identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator cum ar fi un nume, un număr de identificare, date despre locație, un identificator online sau la unul sau mai mulți factori specifici: fizici, fiziologici, genetici, mentali, economici, culturali sau sociali ai acelei persoane fizice.

Ce este prelucrarea datelor cu caracter personal?

„Prelucrarea” datelor cu caracter personal este orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau nu, cum ar fi colectarea, înregistrarea, adaptarea sau modificarea, preluarea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, ștergere sau distrugere.

Exemple de operațiuni de prelucrare a datelor ale părților interesate ale Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (în continuare Agenție) și ale altor persoane implicate sau interesate de activitățile Agenției includ:

-       întocmirea și publicarea unei liste de participanți la o întâlnire sau conferință organizată de Agenție;

-       screening-ul și publicarea declarațiilor de interese ale experților;

-       evaluarea ofertelor depuse ca răspuns la o procedură de achiziție, gestionată de Agenție;

-       încheierea de contracte cu Agenția.

Exemple de operațiuni de prelucrare a datelor personalului Agenției și a altor persoane care conlucrează cu Agenția includ:

-       proceduri referitoare la evaluarea și promovarea personalului;

-       gestionarea dosarelor disciplinare și medicale;

-       facturarea unui număr de telefon de birou.

Cine este responsabil pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul Agenției?

Agenția este responsabilă în ultimă instanță pentru respectarea drepturilor și libertăților dumneavoastră, în calitate de operator de date. Aceasta înseamnă că Agenția este responsabilă pentru determinarea scopurilor și mijloacelor procedurii de prelucrare a datelor cu caracter personal.

În numele Agenției, superiorii subdiviziunilor în care se efectuează prelucrarea datelor cu caracter personal sunt desemnați să acționeze în calitate de operatori de date cu caracter personal și să asigure implementarea corespunzătoare a operațiunilor de prelucrare.

Ce principii respectă Agenția atunci când prelucrează datele cu caracter personal?

Agenția apreciază confidențialitatea dvs. dreptul dvs. de protecție a datelor cu caracter personal.

·      Legalitate, corectitudine și transparență – Agenția utilizează informațiile dumneavoastră personale în mod legal, corect și transparent.

·      Limitarea scopului – Agenția colectează informațiile dvs. personale numai în scopuri specificate, explicite și legitime pe care Agenția le-a explicat în mod clar și nu le-a folosit în niciun fel care este incompatibil cu acele scopuri.

·      Minimizarea datelor – Agenția utilizează date cu caracter personal adecvate, relevante și limitate la necesitățile scopurilor declarate.

·      Acuratețe – Agenția păstrează informațiile dvs. personale exacte și actualizate, și întreprinde toate măsurile rezonabile și necesare pentru a se asigura că, datele inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere.

·      Limitarea stocării – Agenția păstrează informațiile dvs. personale numai atât timp cât este necesar pentru scopurile specifice ale prelucrării datelor descrise.

·      Integritate și confidențialitate – Agenția păstrează și prelucrează informațiile dumneavoastră personale în siguranță pentru a le proteja de prelucrarea neautorizată sau ilegală, de pierdere, distrugere sau deteriorare accidentală, folosind măsuri tehnice și organizatorice adecvate.

·      Responsabilitate – Agenția este în măsură să demonstreze conformitatea cu legea și obligațiunile care îi revin privind protecția datelor.

Temeiuri legale pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

·      Interes public – atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini îndeplinite în interes public.

·      Obligații legale – Agenția poate prelucra date cu caracter personal pentru a îndeplini orice obligație legală, inclusiv audituri și proceduri judiciare.

·      Contract – când prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a întreprinde măsuri la solicitarea unei persoane înainte de încheierea unui contract. Acesta este cazul personalului Agenției, inclusiv al colaboratorilor temporari, precum și al stagiarilor.

·      Consimțământ – atunci când furnizați direct către Agenția datele dvs. personale, de exemplu când aplicați pentru un post vacant la Agenție.

·      Interese vitale – atunci când prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice.

Cât timp Agenția păstrează datele dvs. personale?

Agenția este responsabilă pentru menținerea evidenței activităților de prelucrare. Perioada de păstrare pentru fiecare categorie de date cu caracter personal depinde de scopul (scopurile) pentru care acestea sunt colectate.

La încheierea perioadei de păstrare, Agenția șterge complet și ireversibil datele dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția cazului în care este obligată prin lege să procedeze altfel. Cu toate acestea, Agenția poate păstra informațiile dvs. pentru o perioadă mai lungă de timp în scopuri istorice, statistice sau științifice.

Agenția partajează datele dvs. cu caracter personal către părți terțe?

Agenția poate partaja datele dvs. cu caracter personal cu părți terțe doar în cazurile stipulate de lege, atunci când este necesar de a administra relația Agenției cu dvs. sau în cazul când Agenția are motive relevante legitime evaluate minuțios în acest sens.

Agenția nu va dezvălui informațiile dvs. personale către părți terțe decât dacă există un motiv legal pentru acest lucru.

Agenția nu va partaja informațiile dvs. personale în scopuri de marketing.

Care sunt drepturile dvs. în calitate de persoană vizată?

·      Dreptul la informare

Orice persoană are dreptul să cunoască că datele sale cu caracter personal sunt prelucrate și care este scopul acestui proces.

Operatorul de date personale trebuie să respecte dreptul la informare al persoanei vizate, indiferent dacă datele cu caracter personal au fost sau nu obținute de la persoana vizată. Informațiile care trebuie furnizate trebuie să conțină următoarele:

-          identitatea operatorului de date;

-          scopurile prelucrării, precum și temeiul juridic al prelucrării;

-          termenii de stocare a datelor;

-          explicații despre drepturile persoanei vizate (vezi mai jos);

-          dreptul de a recurge la Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova.

 

În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe consimțământul persoanei vizate, aceasta are dreptul de a retrage consimțământul în orice moment.