Нормы поведения

News

CODUL DE CONDUITĂ
a angajatului Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

Obiectul, scopul şi domeniul de aplicare

1. Codul de conduită a angajatului Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale (în continuare - Cod) reglementează conduita angajatului în exercitarea funcţiei deţinute.

2. Codul are drept scop stabilirea unor norme de conduită în exercitarea funcţiei deţinute, la oferirea unor servicii publice de calitate, asigurarea unei administrări mai bune, contribuirea la prevenirea şi eliminarea corupţiei după caz în unitate şi crearea unui climat de încredere între cetăţeni şi Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale (în continuare - Agenţia).

3. Normele de conduită prevăzute de Cod sînt obligatorii pentru toţi angajaţii.

4. Orice încălcare a Codului constituie abatere disciplinară căreia i se aplică prevederile legislaţiei muncii.

Capitolul II

PRINCIPIILE DE CONDUITĂ A ANGAJATULUI

Principiile de conduită a angajatului

5. În exercitarea funcţiei deţinute, angajatul se călăuzeşte de următoarele principii:

1) legalitate;

2) imparţialitate;

3) independenţă;

4) profesionalism;

5) loialitate.

Legalitatea

6. În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, angajatul este obligat să respecte Constituţia Republicii Moldova, legislaţia în vigoare şi tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.

7. Angajatul care consideră că i se cere sau că este forţat să acţioneze ilegal sau în contradicţie cu normele de conduită, va comunica despre acest fapt conducătorilor săi.

Imparţialitatea

8. Angajatul este obligat să ia decizii şi să întreprindă acţiuni în mod imparţial, nediscriminatoriu şi echitabil, fără a acorda prioritate unor persoane sau grupuri în funcţie de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau origine socială.

9. Angajatul trebuie să aibă un comportament bazat pe respect, exigenţă, corectitudine şi amabilitate în relaţiile sale cu publicul, agenţii economici, precum şi în relaţiile cu conducătorii, colegii şi subordonaţii.

Independenţa

10. Apartenenţa politică a angajatului nu trebuie să influenţeze comportamentul şi deciziile acestuia, precum şi politicile, deciziile şi acţiunile Agenţiei.

Profesionalismul

11. Angajatul are obligaţia să-şi îndeplinească atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, promptitudine şi corectitudine.

12. Angajatul este responsabil pentru îndeplinirea atribuţiilor sale de serviciu faţă de conducătorul său nemijlocit, faţă de conducătorul ierarhic superior şi faţă de Agenţie.

 

Loialitatea

13. Angajatul este obligat să servească cu bună-credinţă Agenţia pe întreaga perioadă de activitate, precum şi interesele legitime ale cetăţenilor şi agenţilor economici.

14. Angajatul are obligaţia să se abţină de la orice act sau faptă care poate prejudicia imaginea, prestigiul sau interesele legale ale Agenţiei.

Capitolul III

NORMELE DE CONDUITĂ A ANGAJATULUI

Accesul la informaţie

15.    Angajatul, potrivit atribuţiilor ce îi revin şi conform legislaţiei privind accesul la informaţie, este obligat:

1) să asigure informarea activă, corectă şi la timp a cetăţenilor şi agenţilor economici asupra chestiunilor de interes public;

2) să asigure accesul liber la informaţie;

3) să respecte termenele prevăzute de lege privind furnizarea informaţiei.

16. Angajatul este obligat să respecte limitările accesului la informaţie, în condiţiile legii, în scopul protejării informaţiei confidenţiale, a vieţii private a persoanelor şi a securităţii naţionale, precum şi să asigure protecţia informaţiilor deţinute faţă de accesul, modificarea sau distrugerea lor nesancţionate.

17. Comunicarea cu mijloacele de informare în masă în numele Agenţiei este realizată numai de către angajatul abilitat cu acest drept.

Utilizarea resurselor

18. Angajatul este obligat să asigure protecţia proprietăţii Agenţiei şi să evite orice prejudiciere a acesteia.

19. Angajatul este obligat să folosească timpul de lucru, precum şi bunurile aparţinînd Agenţiei, numai în scopul desfăşurării activităţilor aferente funcţiei deţinute.

20. Angajatul trebuie să asigure, potrivit atribuţiilor ce îi revin, folosirea eficientă şi conform destinaţiei a banilor publici.

21. Angajatului îi este interzis să utilizeze în interes personal bunurile Agenţiei pentru a desfăşura activităţi publicistice, didactice, de cercetare sau alte activităţi neinterzise de lege.

Conduita în cadrul relaţiilor internaţionale

22. Angajatul care reprezintă Agenţia în cadrul unor organizaţii internaţionale, instituţii de învăţămînt, conferinţe, seminare şi alte activităţi, este obligat să aibă o conduită care să nu prejudicieze imaginea ţării şi a Agenţiei.

23. Angajatul aflat în deplasare de serviciu este obligat să aibă un comportament corespunzător regulilor de protocol şi să respecte legile ţării gazdă.

24. În relaţiile cu reprezentanţii altor state, angajatului îi este interzis să exprime opinii personale privind aspectele naţionale sau disputele internaţionale.

Cadouri şi avantaje

25. Angajatului îi este interzis să solicite sau să accepte cadouri, servicii, favoruri sau alte avantaje care îi sînt destinate personal sau familiei, rudelor, prietenilor, persoanelor fizice sau juridice cu care are sau a avut relaţii de afaceri sau de natură politică, care îi pot influenţa corectitudinea în exercitarea funcţiei deţinute sau pot fi considerate drept recompensă în raport cu atribuţiile sale de serviciu.

26. Angajatul poate accepta, conform normelor de politeţe şi de ospitalitate unanim recunoscute, semne de atenţie şi suvenire simbolice a căror valoare nu depăşeşte limitele stabilite de Guvern.

27. Cadourile acceptate cu încălcarea dispoziţiilor punct. 26 se transmit în gestiunea Agenţiei în modul prevăzut de legislaţia în vigoare.

28. Dacă angajatului i se propune un avantaj necuvenit, el trebuie să ia măsurile necesare pentru a-şi asigura protecţia:

1) să refuze avantajul necuvenit; acesta nu trebuie acceptat pentru a fi folosit ca probă;

2) să încerce să identifice persoana care i-a făcut propunerea;

3) să-şi asigure martori, de exemplu, colegii de serviciu;

4) să înscrie detaliat aceste acţiuni într-un registru oficial special;

5) să raporteze imediat această tentativă superiorului său ori, direct, autorităţilor competente;

6) să-şi desfăşoare activitatea în mod normal, în special cea pentru care i s-a oferit avantajul necuvenit.

Conflictul de interese

29. Angajatul este obligat să evite conflictul de interese.

30. Orice conflict de interese declarat de către un candidat la funcţii în cadrul Agenţiei trebuie să fie aplanat pînă la numirea sa în funcţie.

31. Procedura privind declararea şi soluţionarea conflictelor de interese este reglementată de legislaţia cu privire la conflictul de interese.

Obligaţiile conducerii Agenţiei

32. Personalul Agenţiei cu funcţie de conducere are obligaţia să promoveze normele de conduită şi să asigure respectarea acestora de către angajaţii din subordine.

33. În exercitarea atribuţiilor specifice ale personalului de conducere, acesta are obligaţia:

1) să asigure egalitatea de şanse şi tratament în ceea ce priveşte cariera angajaţilor din subordine;

2) să examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenţei profesionale pentru personalul din subordine, în cazul în care propune sau aprobă promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcţii ori acordă stimulente materiale sau morale, excluzînd orice formă de favoritism sau discriminare;

3) să evite criteriile discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu normele de conduită prevăzute de prezentul Cod la accesul sau promovarea în funcţia respectiva;

4) să întreprindă acţiunile necesare pentru prevenirea corupţiei în rîndul angajaţilor din subordine, precum şi să poarte răspundere pentru eşecurile survenite ca urmare a îndeplinirii necorespunzătoare a acţiunilor în cauză.

Capitolul IV

DISPOZIŢII FINALE

34. Prevederile prezentului Cod se răsfrîng asupra angajaţilor Agenţiei în corespundere cu funcţia deţinută şi sunt obligatorii pentru angajaţii acesteia.

35. Prezentul Cod întră în vigoare la data aprobării.

36. Se abrogă Codul de conduită a angajatului Agenţiei Medicamentului, aprobat la 12 ianuarie 2009.

Noutați

07
фев
2018

11
окт
2016

Atribuțiile AMDM de coordonare a procesului de aprovizionare cu medicamente a spitalelor vor fi preluate de Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate.

08
авг
2016

   Curs de instruire cu tema ”GРP. Reguli de bună practică de farmacie”

Разработка и поддержка SEMSEO

(c) 2015. Агентство по лекарствам и медицинским приборам